Àrea de família

Regula les relacions legals entre persones amb vincles de parella, familiars, de parentiu o bé lligams per tuteles o vincles de protecció.

La transcendència d’aquest àmbit, fa molt recomanable recórrer a l’assessorament d’advocats especialitzats i competents. T’oferim la nostra representació legal en el terreny tant judicial com extrajudicial.

Els nostres serveis en dret de família són:

  • Procediment separació i divorci.

Procediment separació o divorci mutu acord: usat en supòsits en que les parts volen dissoldre el seu matrimoni/relació de parella de fet de manera amistosa i consensuada.

Procediment de separació o divorci contenciós: usat en supòsits en que les parts volen dissoldre el seu matrimoni/relació de parella de fet però no hi ha possibilitat de fer-ho de manera acordada entre ambdues parts i, és el jutge qui ha d’acabar decidint els termes de la dissolució.

  • Modificació de mesures definitives (modificació de sentència).

Procediment judicial o amistós usat quan després d’obtenir una sentencia de separació o divorci és produeix un canvi de circumstàncies rellevant diferents a les que es van tenir en compte en el moment de dictar la sentencia vigent, que fa necessari sol·licitar modificació en algun o alguns dels pronunciaments de la sentencia actual de separació o divorci.

  • Execució de sentencia per incompliment.

Procediment judicial usat per sol·licitar el compliment a l’altre part de la sentencia de separació o divorci quan s’està produint un incompliment de la mateixa.

  • Accions de paternitat.

Procediment consistent en la reclamació o impugnació de la filiació.

  • Guarda i custòdia de menors.

Procediment de mutu acord: usat en supòsits en que les parts no tenen un vincle matrimonial, però tenen fills en comú, i volen regular de manera amistosa i consensuada les relacions paterno-filials.

Procediment de separació o divorci contenciós: usat en supòsits en que les parts no tenen un vincle matrimonial, però tenen fills en comú, i volen regular les relacions paterno-filials, però no hi ha possibilitat de fer-ho de manera acordada entre ambdues parts i, és el jutge qui ha d’acabar decidint els termes de la relació pares-fills.

  • Incapacitació civil total o parcial de la persona/Apoderament notarial.

L’apoderament notarial consisteix en la realització d’un poder general a favor d’un tercer de confiança, per tal que pugui actuar en el nostre nom, fins i tot en supòsits en què l’apoderant es trobi incapacitat.

  • Dret penal de família.
  • Successions (herències).

Consisteix en l’àmbit del dret de família que regula tant les últimes voluntats, com és la redacció d’un testament, com la tramitació d’una herència o llegítima a la qual tinguem dret, tant mitjançant pacte entre les parts com per la via del procediment judicial si és necessari. Dins d’aquest àmbit també realitzem la tramitació i liquidació dels pertinents impostos, inscripcions al registre de la propietat i l’assessorament en el supòsit concret.

  • Jurisdicció voluntària.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!