Àrea laboral

És una categoria del dret ubicada entre el dret públic i el dret privat que regula les relacions entre empresaris i treballadors. És dret privat perquè regula la relació entre dos particulars (empresari i treballador), i és dret públic perquè l’Estat hi intervé, a través de normes d’obligat compliment que regulen aquesta relació entre dos particulars.

Els nostres serveis en dret laboral:

  • Assessorament en matèria d’acomiadaments individuals (tan disciplinaris com per causes objectives).
  • Assessorament en matèria de modificació substancial de condicions de treball, trasllat o mobilitat funcional.
  • Assessorament en matèria de procediments col·lectius (EREERTEMSCT / trasllat col·lectiu, entre d’altres).
  • Processos d’Incapacitat Permanent en grau Parcial, Total, Absolut o Gran Invalidesa, processos de recàrrec de prestacions per omissió de mesures de seguretat.
  • Processos de canvi de qualificació de contingència comú a professional (accident de treball o malaltia professional).
  • Assessorament en matèria de procediments d’assetjament laboral o mobbing.
  • Assessorament en matèria d’amonestacions, sancions o aplicació de règim disciplinari.
  • Assessorament en matèria de contractació (alta direcció, clàusules de no competència postcontractuals, exclusivitat, pactes de permanència, entre d’altres)
  • Defensa lletrada davant de Jutjats Socials (celebració de judicis) en tota mena de procediments, i assistència davant Autoritats Laborals (CMAC o Inspecció de Treball i Seguretat Social, entre d’altres).

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!